Χορηγοί 6ου ΕΔΕΔ – POTAMITIS VEKRIS

vp.marketing ELSA Greece, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Εθνικός Διαγωνισμός Εικονικής Δίκης, Νέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα την Δικηγορική Εταιρεία POTAMITIS VEKRIS, Bronze Χορηγό του 6ου ΕΔΕΔ για τη γενναιόδωρη χορηγία του.
Η POTAMITISVEKRIS είναι μια κορυφαία ελληνική δικηγορική εταιρεία που αναγνωρίζεται για το εμπορικό της πνεύμα και επικεντρώνεται στις σχέσεις με τους πελάτες.
“Στοχεύουμε στην υιοθέτηση υψηλότερων επαγγελματικών και ηθικών προτύπων, την  αφοσίωση στην επίλυση προβλημάτων, μια συνεταιριστική κουλτούρα, και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, την απόκτηση μιας διεθνούς νοοτροπίας.
Επιδιώκουμε την εξειδίκευση, σε βάθος κατανόηση των επιχειρήσεων και αναζήτηση λύσεων ακόμη και για τα πιο περίπλοκα προβλήματα.Κατανοούμε και εξυπηρετούμε την ανάγκη των διεθνών πελατών μας να κατανοήσουν πλήρως τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.”
We would like to wholeheartedly thank Potamitis Vekris Law Firm, Bronze Sponsor of the 6th NMCC for its generous sponsorship.
POTAMITISVEKRIS is a leading Greek law firm recognized for its commercial acumen and focus on client relationships.
“In POTAMITISVEKRIS we all share a commitment to the highest professional and ethical standards, a devotion to problem solving, a cooperative culture, and last but not least, an international mindset.
We strive for expertise, in-depth business understanding and solutions even for the most complex problems. We understand and serve the need of our international clients to fully grasp the particularities of the Greek legal and business environment.”