Μάθε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τη θεματική του πρώτου, διήμερου συνεδρίου της ELSA Greece!

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Αγαπητό Δίκτυο,
Ήρθε η ώρα να μάθετε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες για τη θεματική του πρώτου, διήμερου συνεδρίου της ELSA Greece, για την ακαδημαϊκή χρονιά 21/22!
Στόχος του Συνεδρίου Δικαίου Εταιρικών Μετασχηματισμών είναι η ενημέρωση του κοινού ως προς το νέο νομικό πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών με αφορμή τον Ν. 4601/2019. Στο πλαίσιο αυτού, διακεκριμένοι/-ες ομιλητές/-τριες, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, αλλά και μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Ν. 4601/2019, θα ενημερώσουν το νομικό κοινό για ζητήματα εταιρικών μετασχηματισμών αναδεικνύοντας πτυχές Εταιρικού Δικαίου, Δικαίου Αφερεγγυότητας, Φορολογικού Δικαίου και το Δικαίου του Ανταγωνισμού, παρέχοντας μία
συνολική εικόνα για τη νέα νομοθεσία.
Ενδεικτικά, θα συζητηθούν ζητήματα προστασίας εταίρων και πιστωτών, θα αναλυθούν μορφές
μετασχηματισμών όπως η διάσπαση και η απόσχιση κλάδου, θα παρουσιαστούν ζητήματα μετασχηματισμών στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας, αλλά και της διαδικασίας εξυγίανσης, ζητήματα όπως η φορολογική αντιμετώπιση εθνικών και διασυνοριακών μετασχηματισμών, αλλά και η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των τελευταίων από το δίκαιο του ανταγωνισμού.