Γίνε Μέλος

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της ELSA Athens απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης εγγραφής μέλους.

Προϋποθέσεις ιδιότητας μέλους

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του σωματείου:

α) «Τακτικά μέλη» του σωματείου μπορούν να γίνουν οι φοιτητές-τριες οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Επίσης τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Νομικής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων, οι οποίοι φοιτούν στο ως άνω τμήμα σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή υπηρετούν ως ασκούμενοι σε δικηγορικό γραφείο ή είναι εγγεγραμμένοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο στην Ελλάδα ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

β) «Έκτακτα μέλη» μπορούν να είναι άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι όμως φοιτητές-τριες ή επιστήμονες που το γνωστικό τους αντικείμενο σχετίζεται με το δίκαιο, φοιτητές ή επιστήμονες παρεμφερών, προς αυτό, κλάδων ή άτομα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Ένωση.

γ) «Επίτιμα μέλη» μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προσέφεραν όμως όλως ιδιαιτέρως σπουδαίες υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση στην Ένωση στα πλαίσια των σκοπών που αυτή επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι αναγκαίο να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικά μέλη. ∆εν έχουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών και εκτάκτων μελών.

Τρόπος εγγραφής/ανανέωσης συνδρομής

α) Για την δια ζώσης εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μέλους στο δίκτυο της ELSA Athens παρακαλώ επισκεφθείτε το γραφείο στο κτίριο της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (μόνο κατά τις περιόδους που λειτουργεί η Σχολή)

 

β) Για την διαδικτυακή εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μέλους στο δίκτυο της ELSA Athens είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής/ανανέωσης μέλους, καθώς και η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της προβλεπόμενης συνδρομής (15 ευρώ), μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας που ακολουθεί. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής/ανανέωσης οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 

1ο βήμα: Κατάθεση συνδρομής ύψους 15 ευρώ (είτε σε φυσικό κατάστημα είτε μέσω web-banking) στον λογαριασμό της ELSA Athens με τα εξής στοιχεία: Eurobank, αριθμός λογαριασμού: 0026.0180.90.0200648632, ΙΒΑΝ GR3102601800000900200648632, SWIFT/BIC: ERBKGRAA, EUROBANK Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Τμήμα Αθήνας, με αναγραφόμενα στοιχεία ως αιτιολογία συναλλαγής το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και το σκοπό καταβολής (εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής) και αποθήκευση του αποδεικτικού κατάθεσης. Έχετε υπόψη πως, σε κάθε περίπτωση, όλα τα τραπεζικά έξοδα πρέπει να επωμίζεται αποκλειστικά ο/η εντολέας (επιλογή OUR). Διαφορετικά, η εγγραφή/ανανέωση θεωρείται ως μη γενόμενη.

 

  • 2ο βήμα: Αποστολή αίτησης και αποδεικτικού μέσω της υποβολής της παρακάτω φόρμας.

 

  • 3ο βήμα: Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα λάβετε μήνυμα εντός 7 ημερών από τη Γενική Γραμματεία της ELSA Athens με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η επιτυχής εγγραφή/ανανέωση συνδρομής στο δίκτυο. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εγγραφής/ανανέωσης θα σας επιστραφεί το καταβληθέν ποσό (μείον τις αναγκαίες τραπεζικές προμήθειες).

 

Ως ημερομηνία εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής. Από την ημερομηνία αυτή εκκινεί η περίοδος της ταμειακής ενημερότητας του μέλους, η οποία διαρκεί ακριβώς ένα ημερολογιακό έτος.

 

Σε περίπτωση που έχετε κάποια απορία ή αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη διαδικασία εγγραφής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση athens@gr.elsa.org

*ΠΡΟΣΟΧΗ*: Η παρούσα διαδικασία εγγραφής αφορά μόνο την κατηγορία των τακτικών μελών. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην ELSA, αλλά δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση athens@gr.elsa.org

    Φύλο *
    ΆνδραςΓυναίκαΆλλο

    [recaptcha]