Γίνε Μέλος

Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου διέπεται από το Καταστατικό του Σωματείου και συγκεκριμένα από το άρθρο 6 αυτού.

Σύμφωνα με αυτό, αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες μελών:

α) «Τακτικά μέλη» του σωματείου μπορούν να γίνουν οι φοιτητές-τριες οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα Νομικής της Σχολής Του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Νομικής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων, οι οποίοι φοιτούν στο ως άνω τμήμα σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή υπηρετούν ως ασκούμενοι σε δικηγορικό γραφείο ή είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο στην Ελλάδα ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών. Επισημαίνεται ότι τα τακτικά μέλη είναι αυτά που απολαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος των παροχών και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σωματείο, βαρύνονται ωστόσο και με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 9 του Καταστατικού.

β) «Έκτακτα μέλη» μπορούν να είναι άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι όμως φοιτητές-τριες ή επιστήμονες που το γνωστικό τους αντικείμενο σχετίζεται με το δίκαιο, φοιτητές ή επιστήμονες παρεμφερών, προς αυτό, κλάδων ή άτομα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Ένωση.

γ) «Επίτιμα μέλη» μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προσέφεραν όμως όλως ιδιαιτέρως σπουδαίες υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση στην Ένωση στα πλαίσια των σκοπών που αυτή επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι αναγκαίο να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικά μέλη. Δεν έχουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών και έκτακτων μελών.

Για την απόκτηση ταμειακής ενημερότητας και της ιδιότητας του μέλους της ELSA Komotini απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης εγγραφής μέλους και η καταβολή στον τραπεζικό λογαριασμό του Σωματείου υπ’ αριθμόν 910-002101-261067, IBAN: GR5901409100910002101261067 στην τράπεζα ΑLPHA BANK της ετήσιας συνδρομής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12 Ευρώ, με αναγραφόμενα στοιχεία ως αιτιολογία συναλλαγής το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και το σκοπό καταβολής (εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής). Ο εντολέας επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η εγγραφή ή ανανεωση θεωρείται ως μη γενόμενη. Τα χρήματα δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μεταστροφής της βούλησης του/της ενδιαφερομένου/ης να εγγραφεί ή να ανανεώσει την εγγραφή του/της.

Σε περίπτωση φυσικής κατάθεσης, αμέσως μετά τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου komotini@gr.elsa.orgφωτογραφίας ή σάρωσης του αποδεικτικού καταβολής με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου.

Επισημαίνεται πως μόνο με τη συμπλήρωση της αίτησης ή μόνο με την κατάθεση των χρημάτων ή με τη συμπλήρωση της αίτησης και την κατάθεση των χρημάτων χωρίς την αποστολή του αποδεικτικού καταβολής ΔΕΝ ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της εγγραφής και η αντίστοιχη αίτηση ή πληρωμή ΔΕΝ θα λαμβάνεται υπόψη. Για το λόγο αυτό συνιστάται η συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης να μην προηγείται από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

Ως ημερομηνία εγγραφής ή ανανέωσης εγγραφής του μέλους θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού της ετήσιας συνδρομής. Από την ημερομηνία αυτή εκκινεί η περίοδος της ταμειακής ενημερότητας του μέλους, η οποία διαρκεί ακριβώς ένα ημερολογιακό έτος.

Οι επιτυχώς εγγεγραμμένοι – ανανεώσαντες θα λαμβάνουν επιβεβαιωτικό mail που θα τους πληροφορεί για την επιτυχή καταχώριση της αίτησής τους.

Παρακαλούνται όσοι ακολούθησαν ακριβώς την παραπάνω διαδικασία και δεν έχουν λάβει επιβεβαιωτικό mail μέσα σε τρεις (3) μέρες, να επικοινωνούν σχετικά στη διεύθυνση komotini@gr.elsa.org