Γίνε Μέλος

Για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους της ELSA Thessaloniki απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω αίτησης εγγραφής μέλους.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού του σωματείου:

α) «Τακτικά μέλη» του σωματείου μπορούν να γίνουν οι φοιτητές-τριες οι οποίοι φοιτούν στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν οι πτυχιούχοι Νομικής μέχρι ηλικίας 30 χρόνων, οι οποίοι φοιτούν στο ως άνω τμήμα σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή υπηρετούν ως ασκούμενοι σε δικηγορικό γραφείο ή είναι εγγεγραμμένοι σε ∆ικηγορικό Σύλλογο στην Ελλάδα ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

β) «Έκτακτα μέλη» μπορούν να είναι άτομα που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, είναι όμως φοιτητές-τριες ή επιστήμονες που το γνωστικό τους αντικείμενο σχετίζεται με το δίκαιο, φοιτητές ή επιστήμονες παρεμφερών, προς αυτό, κλάδων ή άτομα με αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την Ένωση.

γ) «Επίτιμα μέλη» μπορούν να ανακηρυχθούν, με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του ∆.Σ., άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, προσέφεραν όμως όλως ιδιαιτέρως σπουδαίες υπηρεσίες ή οικονομική ενίσχυση στην Ένωση στα πλαίσια των σκοπών που αυτή επιδιώκει. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι αναγκαίο να έχουν τις προϋποθέσεις εγγραφής ως τακτικά μέλη. ∆εν έχουν επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των τακτικών και έκτακτων ελών.

Κατόπιν από τη συμπλήρωσή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα λάβει στο e-mail του επιβεβαίωση ότι η αίτηση παρελήφθη και θα επικοινωνήσουμε μαζί του άμεσα για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ολοκλήρωση της διαδικασία εγγραφής.

Προσοχή! Με την αποστολή της αίτησης δεν ολοκληρώνεται η εγγραφή. Απαιτείται η καταβολή της ετήσιας συνδρομής των δέκα ευρών (10€) στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου στην Alpha Bank και εν συνεχεία η επισύναψη της αποδείξεως κατάθεσης σε νέο μήνυμα προς εμάς. Λεπτομέρειες σχετικά με την κατάθεση θα σταλούν ως απάντηση μας.

Εναλλακτικά, η διαδικασία της εγγραφής μπορεί να εκκινηθεί ή να ολοκληρωθεί με μια επίσκεψη στο Γραφείο της ELSA Thessaloniki. Το γραφείο μας Αιθ. Ευρυγένης βρίσκεται στον 3ο όροφο του κτηρίου της ΝΟΠΕ ΑΠΘ, δίπλα στο γραφείο Erasmus και είναι προσβάσιμο από τους τομείς του 2ου και 4ου ορόφου. Για το εαρινό εξάμηνο του 2018, οι ώρες λειτουργίας του θα καθοριστούν σύντομα. Λεπτομέρειες για την κατάθεση επισυνάπτονται στην απάντησή μας.

Αν δεν αποσταλεί απάντηση μέσα σε 3 μέρες παρακαλούμε ενημερώστε μας για αυτό στη διεύθυνση: thessaloniki@gr.elsa.org