Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Ο τομέας των Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων (Academic Activities) αποτελεί διαχρονικά έναν από τους θεμελιώδεις τομείς των δραστηριοτήτων της ELSA. Στόχος του τομέα θεωρείται η παροχή περαιτέρω γνώσεων στους φοιτητές Νομικής και νέους νομικούς μέσω ενίσχυσης της επαφής τους με την πρακτική πλευρά της επιστήμης και της έρευνας. Για το λόγο αυτό, διοργανώνονται δραστηριότητες ακαδημαϊκού περιεχομένου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες φαντάζουν ως εναλλακτική μέθοδος περαιτέρω εμβάθυνσης σε ζητήματα αναφορικά με τη νομική επιστήμη, αλλά και αφομοίωσης των γνώσεων που ο νέος νομικός διδάσκεται και καλείται να εφαρμόσει στην πράξη. Στον τομέα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν ενδεικτικά:

Legal Research Groups (LRG)

Η νομική έρευνα υπήρξε ένας από τους κύριους στόχους της ELSA, ήδη από τα πρώτα χρόνια δημιουργίας της. Η σύσταση των ομάδων νομικής έρευνας αποτελείται από φοιτητές νομικής και νέους νομικούς, οι οποίοι έχουν ως στόχο την εξέταση μιας καθορισμένης θεματικής νομικού ενδιαφέροντος δια μέσω έρευνας την οποία αναπτύσσουν και στη συνέχεια την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων, υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού υπευθύνου. Ομάδες νομικής έρευνας της ELSA συστήνονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την επιλεγόμενη προσέγγιση της θεματικής και μπορούν να διεξάγονται τόσο στην ελληνική, όσο και στην αγγλική γλώσσα. Τέλος, τα συμπεράσματα συγκεντρώνονται κατόπιν αξιολόγησης και ακολουθεί σύνθεση, έκδοση ή και παρουσίαση του τελικού αποτελέσματος.

Lawyers at Work (L@W)

Επισκέψεις σε χώρους εργασίας και απασχόλησης νομικών, με σκοπό την παρουσίαση του νομικού επαγγέλματος στην πράξη στους χώρους αυτούς και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους ανά περίπτωση.

Legal Debates

Νομικοί αγώνες επιχειρηματολογίας στους οποίους πραγματοποιείται συζήτηση συγκεκριμένου αμφιλεγόμενου νομικού ζητήματος, υπό την καθοδήγηση ακαδημαϊκού επιβλέποντα. Για τη διεξαγωγή του αγώνα σχηματίζονται δύο ομάδες εκπροσωπώντας εκ προοιμίου αντίθετες απόψεις επάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική που επιλέγεται να συζητηθεί και έπειτα από έρευνα ανάπτυξης των επιχειρημάτων τους καλούνται να υποστηρίξουν τη γνώμη τους επί του ζητήματος πραγματοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Legal Courses

Μαθήματα – εργαστήρια σεμιναριακού χαρακτήρα με συγκεκριμένη και διαρκή συχνότητα με σκοπό την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων και γνώσεων επάνω σε νομική θεματική.

Legal Essay Competitions

Διαγωνισμοί συγγραφής κειμένων πάνω σε ζητήματα με νομικό ενδιαφέρον.