Ακύρωση Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης

vp.marketing ELSA Greece, Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Κατόπιν προσεκτικής εκτίμησης της κατάστασης και σε συμμόρφωση προς τα μέτρα και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ. ανακοινώνουμε τη ματαίωση της διεξαγωγής του Εθνικού Διαγωνισμού Διαπραγμάτευσης.

Δεδομένων των ειδικών συνθηκών ανωτέρας βίας που επικρατούν στη χώρα μας, λάβαμε την απόφαση αυτή έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε τον Δομίνικο Ευθυνόπουλο για την πολύτιμη βοήθειά του στην προετοιμασία αυτού του νέου εγχειρήματος.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση.

Εκ της Διοργάνωσης