Ελληνική Ένωση Τραπεζών – Συνέδριο

vp.marketing ELSA Greece, Νέα, Σεμινάρια & Συνέδρια

Αγαπητό Δίκτυο,
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών για την πολύτιμη υποστήριξή της στη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου της ELSA Greece για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022, με θέμα «Νομικές Πτυχές του Δικαίου Εταιρικών Μετασχηματισμών», το οποίο και έλαβε χώρα την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-μελών της, παρεμβαίνει συμβουλευτικά στη ρυθμιστική διαδικασία, συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νομοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και συνεργάζεται με φορείς και ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλων χωρών στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός εκσυγχρονισμός των τραπεζών-μελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η ΕΕΤ αριθμεί σήμερα 18 τράπεζες-μέλη, 10 τακτικά και 8 συνδεδεμένα, μεπερισσότερους από 33.000 άμεσα απασχολούμενους τραπεζοϋπαλλήλους, 1.702 τραπεζικά καταστήματα, 5.925 Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ), δραστηριοποίηση σε 11 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού μέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστημάτων, με 559 τραπεζικά καταστήματα και σχεδόν 9.000 απασχολούμενο προσωπικό.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άμεση έμμεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασμό των μελών της ή του κοινού. Δεν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συμμόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση, ούτε συνάπτει συλλογικές συμβάσεις εργασίας.